Galeria


 
Kontakt
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
ul. Tadeusza Kościuszki 24 A
99-300 Kutno
tel. sekretariat (24) 355-78-87, księgowość (24) 355-41-86
email: oswkutno@kki.pl
 
Przetarg

                                          Kutno, dnia 21 grudnia 2009 r.

 

     INFORMACJA

(art. 92 ust. 2 ustawy PZP)

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę urządzeń i wyposażenia dydaktycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Kutnie, BZP Nr  240829-2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku - część zamówienia 3.1.4. siwz – SPRZĘT SPORTOWY.
Zamawiający Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w Kutnie działając w oparciu o przepis art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, informuje:

 

o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr 1 z ceną brutto 16.000,00 złotych, którą złożył Wykonawca Speed Sport sp. z o.o., 03- 310 Warszawa,
ul. Staniewicka 1.

 Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta przez Wykonawcę Nr 1 Speed Sport sp. z o.o. , 03- 310 Warszawa, ul. Staniewicka 1,  z ceną brutto  16.000,00  złotych.

Zgodnie z pkt 13 SIWZ oferty nieodrzucone podlegały ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert  – cena przy znaczeniu 100%.

Wykonawca Nr 1 spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest oferta ważną, podlegającą ocenie według kryterium oceny ofert z SIWZ. W wyniku oceny oferty Nr 1, oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta Nr 1 zaoferowała najniższą cenę brutto otrzymując 100 pkt, punktacja łączna wynosi 200 pkt.

Kierownik Zamawiającego
Marzena KurpiewskaWyszukiwarka
 

Logowanie
 
 
 
Ułatwienia:
Czcionka:
Kontrast:
glusi kutno spac Glusi Kutno
 
Nasza placówka            Aktualności            Galeria            Dla rodziców            Ogłoszenia