Galeria


 
Kontakt
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
ul. Tadeusza Kościuszki 24 A
99-300 Kutno
tel. sekretariat (24) 355-78-87, księgowość (24) 355-41-86
email: oswkutno@kki.pl
 
O placówce


 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  jest placówką całodobową.

 Oferta Ośrodka jest adresowana do:
• uczniów słabo słyszących, niesłyszących,
• uczniów ze spektrum autyzmu,
• uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną,
•uczniów z zaburzeniami objawiającymi  się trudnościami w komunikacji językowej: mutyzm, niedokształcenie mowy o typie  afazji.


 Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w  miejscu zamieszkania. Do Ośrodka mogą uczęszczać również uczniowie z terenu Kutna.
 Celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym, do funkcjonowania zawodowego i uczestnictwa w kulturze- w możliwie najpełniejszej integracji ze społeczeństwem.

 
Ośrodek spełnia zadania:
1. Edukacyjne
2. Wychowawcze
3. Profilaktyczne
4. Terapeutyczne

  W skład placówki wchodzą:

• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13,
• VII Liceum Ogólnokształcące Specjalne,
• Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 7,
• Internat

W ramach działań edukacyjno-rewalidacyjnych oferujemy:

• wycieczki i turnusy rehabilitacyjne,
• zajęcia sportowo-rekreacyjne (w tym basen),
• zajęcia korygujące wady postawy,
• terapię psychologiczną i pedagogiczną,
• zajęcia rytmiczne, logorytmiczne,
• zajęcia korygujące wady wymowy,
• zajęcia integracyjne,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rewalidacyjne
• terapię integracji sensorycznej,
• terapię ręki,
• trening umiejętności społecznych,
• biofeedback,
• język migowy.W naszej placówce dysponujemy:

• pracowniami przedmiotowymi i salami lekcyjnymi wyposażonymi w specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
• pracownią komputerową,
• pracownią interaktywną,
•Biblioteką z Internetowym Centrum Multimedialnym,
•gabinetem logopedycznymi i biofeedback,
•gabinetem psychologicznym i pedagogicznym
(wraz z pokojem wyciszeń),
•pracownią technologii żywności,
• salą integracji sensoryvznej i wczesnego wspomagania,
•salą rehabilitacji ruchowej.
Wyszukiwarka
 

Logowanie
 
 
 
Ułatwienia:
Czcionka:
Kontrast:
glusi kutno spac Glusi Kutno
 
Nasza placówka            Aktualności            Galeria            Dla rodziców            Ogłoszenia